Konkurs „Wiosenne Obrazy”

19.05.2017-23.06.2017

Miejsce: Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej (Ruciane-Nida, ul. Polna 2)

Organizator: Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej
Kategoria: Wydarzenia kulturalne

ZSL

Regulamin Konkursu „Wiosenne Obrazy”

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie „Wiosenne Obrazy”, organizowanym przez Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej przy ul. Polnej 2, 12 – 220 Ruciane – Nida (zwany dalej „Organizatorem”).

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Wiosna 2017”, zgodnie z planem działań Organizatora z zakresu edukacji przyrodniczej.

2. Cele konkursu:

- propagowanie wiedzy o środowisku przyrodniczym

- zachęcanie do obserwacji przyrody, dostrzegania piękna ojczystej przyrody

- rozwijanie zainteresowań artystycznych uczestników konkursu

3. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego regulaminu.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19.05.2017 roku. Liczy się data wpływu do sekretariatu Organizatora. Prace dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

5. Wyniki konkursu będą dostępne w dniu 26.05.2017 roku na stronie www.zsl.org.pl. oraz w sekretariacie Organizatora.

6. Uczestnikiem konkursu może być każdy przedszkolak, uczeń lub osoba dorosła z terenu powiatu piskiego i powiatów sąsiednich.

7. Jedna osoba może wysłać na konkurs tylko 1 zgłoszenie. Przesłanie więcej niż jednego zgłoszenia eliminuje uczestnika z konkursu.

8. Konkurs polega na wykonaniu pracy konkursowej: 1 fotografii lub 1 pracy w dowolnej technice plastycznej, w prezentującej treści spójne z tematem konkursu.

9. Prace prosimy przesyłać pocztą na adres Organizatora lub doręczać osobiście do sekretariatu Organizatora wraz z dopiskiem „Konkurs – Wiosenne Obrazy – kategoria wiekowa (tu wpisać: przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna)

10. Wraz z pracą należy podać następujące dane autora: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwa i adres przedszkola/szkoły/osoby dorosłej.

11. Jury powołane przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace z podziałem na fotografie i inne prace plastyczne. Decyzje jury są ostateczne. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki, a ich prace zostaną upowszechnione na wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

12. Nagrody zostaną wręczone w siedzibie Organizatora 23.06.2017 r.

13. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość

pieniężną.

14. Uczestnikiem w konkursie nie może być pracownik Organizatora konkursu.

15. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa przez pełnoletniego uczestnika lub przedstawiciela ustawowego dziecka do nieodpłatnego wykorzystywania prac do: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej www.zsl.org.pl oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora na terenie ZSL w Rucianem – Nidzie oraz poza nim, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

17. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

18. Organizator może wykluczyć uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników konkursu.

20. Zmiany w regulaminie nie mogą naruszyć praw nabytych przez uczestników konkursu.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem konkursu.

22. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. 12 oraz nieuzgodnieniu z Organizatorem innego terminu, uczestnik traci prawo do nagrody.

23. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji konkursu.